Examenreglement en PTA's

In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In leerjaar 3 van het vmbo worden al bepaalde examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Een aantal vakken keren niet meer terug in leerjaar 4 en worden dus al in leerjaar 3 afgesloten.

Kort na de start van het schooljaar, uiterlijk 1 oktober, staan de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's) en het examenreglement onder de knop ‘schooldocumenten’. Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA’s en is per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit klas 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de examensecretaris.

Rekentoets

Leerlingen op het vmbo moeten een rekentoets maken. De toets telt niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan. Het cijfer voor BB-leerlingen wordt in een aparte bijlage bij de cijferlijst meegegeven. Het doel van de (digitale) rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten.